Taula de ciutat per a la crisi


La nostra ciutat està patint la crisi econòmica general causada per la
voracitat irresponsable del capital financer que, com un tsunami, està
afectant cada vegada més i més ràpidament conciutadans i empreses
grans, mitjanes o petites. En el cas de la nostra ciutat però, aquesta
crisi es veu agreujada per altres factors:- La caiguda de l’activitat
immobiliària, sustentada en gran part en l’afany especulatiu, i que
s’havia convertit en els darrers anys en un dels motors econòmics de
Vilanova.- La suburbialització econòmica a què estem sent sotmesos respecte de
Barcelona, la qual cosa ens limita la capacitat de comptar amb un model
propi d’activitat econòmica alhora que ens fa subsidiaris d’altres
àmbits i ens resta capacitat de reacció.- Els EROS de grans empreses de capital forani que amb l’excusa de la
caiguda de la producció sovint aprofiten per fer ajustaments salvatges
de plantilles o per deslocalitzar i deixen i continuaran deixant
centenars de treballadors/es al carrer. A tot aquest panorama cal sumar-hi
l’estrangulament econòmic a què està sotmetent l’Estat Espanyol a
Catalunya, i de retruc els seus ajuntaments, en no procedir a
solucionar el finançament a què obliga un Estatut, en el qual per cert
alguns partits havien dipositat grans esperances. Uns diners escatimats
a Catalunya que Zapatero podrà fer servir per bé per ajudar la banca o
bé per greixar el finançament de les altres comunitats autònomes o fins
i tot per finançar el pla del seu nom.


Creiem que l’Ajuntament no pot quedar-se de braços plegats ni pretendre
resoldre en solitari problemes i situacions que superaran de llarg la
capacitat d’incidència de la institució. D’aquí la proposta de la
constitució de la Taula de ciutat per a la crisi. Sota aquest nom, la
CUP presentarà al proper ple una proposta en forma de moció per a
trobar solucions dialogades i consensuades a l’actual crisi econòmica i
social en què ens trobem immersos. La taula de ciutat per a la crisi
vol ser un espai de diàleg i corresponsabilitat entre els agents
socials, econòmics i polítics per abordar qüestions de ciutat en temps
de crisi. És per això que volem que hi formin part representants dels
empresaris, dels comitès de fàbrica, dels sindicats, dels partits
polítics, i d'altres agents socials que, per la seva especificitat,
tinguin o puguin tenir una aportació d'interès als temes que abordi la
taula.


Les funcions d’aquesta taula haurien de ser les següents: fer
d’observatori de la crisi (mitjançant recollida d’informació i
diagnòstics) i fer propostes per a fer front a la crisi i així assentar
les bases d’un model sostenible i sostingut de ciutat. La taula
s’hauria de reunir amb la suficient periodicitat per tractar tota la
dimensió de la crisi econòmica, així com les seves conseqüències a
nivell de cohesió social, serveis socials, teixit productiu, etc. i
poder fer un seguiment a temps real.


Aquesta és una proposta valenta que té com a objectiu agrupar esforços
per a solucionar col·lectivament les dificultats. És per aquest motiu,
que la CUP dòna una especial importància a la qüestió i es trobarà amb
la resta de grups municipals per què la proposta tiri endavant.


A banda d’aquesta moció, la CUP en presenta dues més:


Moció per la prohibició de les curses de braus que incloguin la mort de
l’animal o qualsevol tipus de maltractament: aquesta proposta té per
objectiu donar suport a la Iniciativa Legislativa Popular que impulsa
la Plataforma Prou i que l’Ajuntament assumeixi la difusió d’aquesta
ILP emprenent les accions necessàries per què la ciutadania de Vilanova
i la Geltrú pugui signar a favor de la iniciativa a dependències
municipals.


Moció per a l’elaboració d’un cens municipal de piscines: amb la recent
situació de sequera s’ha fet més notori que vivim en un país
estructuralment sec, amb un clima mediterrani en el que l’escassetat
d’aigua és una característica del propi ecosistema. L’aigua és un
recurs bàsic fonamental per a la nostra subsistència com a individus i
com a col·lectivitat i, en conseqüència, és imprescindible fer-ne un
consum responsable i una gestió eficient de tots els recursos hídrics
de què disposem per tal de garantir-ne la disponibilitat futura. En
aquest sentit, la moció demana l’elaboració d’un cens municipal de
piscines on hi constin totes aquelles piscines privades existents en el
terme municipal, tant si son fixes com si són desmuntables, amb una
capacitat superior a 5.000 litres. Que en el cens es faci constar el
sistema de proveïment d’aigua de cada piscina i si disposa o no d’un
sistema de recuperació o d’un circuit tancat de recirculació. I que,
aprofitant l’elaboració del cens de piscines, es realitzi una campanya
per a incentivar la utilització d’aigua provinent de captacions i la
instal·lació de sistemes de recuperació permanent d’aigua.