Millorar la sensibilització ambiental, objectiu d’una de les mocions de la CUP al ple d’octubre

Una de les dues mocions de la CUP al ple de 5 d’octubre té per objectiu impulsar un campanya de sensibilització ciutadana en forma de guia pràctica per tal d'explicar i clarificar les formes òptimes en què els ciutadans poden actuar per minimitzar l'impacte negatiu de la producció domèstica de residus i el consum domèstic d'energia.

La crisi ha fet passar a un segon terme els efectes negatius que el nostre sistema col•lectiu de vida inflingeix al nostre ecosistema. El model d'economia productivista, que du annexat un model consumista d'usar i llençar, sumat als efectes nocius d'una globalització que es mou sobre el petroli i l'energia, són elements centrals sobre els que se sustenta el model econòmic actual. Paradoxalment, són els mateixos pilars sobre el que sustenta la sostinguda destrucció del nostre entorn natural, és a dir, del nostre medi ambient.

Lluny de ser prioritàries, les polítiques públiques adreçades a minimitzar, dins del desastre, els efectes contaminants i nocius d'aquest sistema envers el nostre medi ambient s'han vist, al nostre entendre, aparcades per la priorització de polítiques adreçades a combatre la crisi, una altra de les conseqüències del mateix model econòmic.

El nivells de recollida selectiva a Vilanova i la Geltrú, tant en termes bruts (quilos que es recullen), com net (quantitat que ha estat correctament separada) són força baixos (entre el 35 i el 40% del conjunt de RSU) i resten molt lluny dels objectius recomanats per Europa (entre el 80 i el 90%) per acostar-se a polítiques sostenibles de Residu Zero, objectiu cap el que hauria d'encaminar-se qualsevol societat, però especialment les que més contaminem.

Paral•lelament, l'ús i l'abús de les energies fòssils i contaminants per sustentar l'activitat econòmica i el consum domèstic no només ens fan altament dependents com a societat, sinó que agreugen encara més la petjada ecològica, molt superior a la que ens pertocaria en termes de sostenibilitat, que com a societat inflingim al conjunt del planeta. Ho hagi decidit o no la resta del planeta.

Des de la CUP pensem que cal una acció política decidida en favor d'una reducció dels residus, d'una política de separació i reciclatge d'aquests que augmenti els índexs de sostenibilitat, així com d'una nova cultura de la despesa i de la producció energètica. Per això pensem que l'Ajuntament, com a mesura pràctica i de baix cost, hauria de pensar i impulsar una campanya de sensibilització que recordi la petjada ecològica que produïm com a societat, expliqui -una altra vegada, però sempre que calgui- com se separen els residus, quins residus són més contaminants, com es poden reduir els residus, reutilitzar-los, quins comportaments quotidians embruten menys el medi ambient i quines alternatives s'ofereixen des de la societat civil o l'ambit que sigui per canviar els hàbits de consum energètic.

A més, cal recordar que una mala política de recollida selectiva, deixant que els percentatges es quedin estancats, li surt cara a la ciutadania, doncs cal pagar els cànons que s'imposen als ajuntaments pel rebuig que generen. Cànons que són a favor de l'Ajuntament per la resta de residus degudament separats.