La CUP ofereix l'abstenció als pressupostos a canvi d'un major compromís social del govern

Aturar la venda de patrimoni, la municipalització de determinats serveis públics, l'impuls immediat del banc d'aliments i la protecció de l'Ortoll són algunes de les propostes concretes..

La proposta que ens ha presentat el govern és una proposta continuista respecte al pressupost del 2013 al qual la CUP ja hi va votar en contra. Si comparem la proposta de pressupostos 2014 amb els pressupostos del 2013 podem veure el següent:

-Ingressos: Es preveu un augment dels impostos directes i indirectes que paguem els ciutadans de     1.650.000€, una rebaixa de l’impost de construccions (ICIO) d’uns 180.000€ i una previsió     en les transferències d’altres administracions d’uns 200.000€ de reducció. Tot això suposa     un augment final dels ingressos de 1,3 milions d’€ aproximadament.

-Despeses: Hi ha diferents transferències entre els capítols I (sous i salaris), II (béns corrents i serveis)     i IV (transferències corrents) que acaben suposant un manteniment de la suma d’aquests         capítols respecte al pressupost del 2013. En canvi si que augmenten el capítol III     (interessos) en 300.000€ i el capítol IX (amortització de crèdits) en 1 milió d’€. Per tant, el     100% de l’augment d’impostos i taxes que pagaran els vilanovins van a parar al retorn del     crèdits. 

-Inversions: Hi ha una sèrie d’inversions que venen finançades al 100% per altres administracions       (Espai multifuncional, ampliació pavelló, carril bici, manteniment instal·lacions municipals i     fosa sèptica Masia d’en Cabanyes) i la resta el govern preveu finançar-les amb la venta     d’immobles municipals. A més, part d’aquestes inversions previstes no considerem que     siguin inversions, ja que es tracta d’arranjaments i manteniments a la via pública.

-Hi ha dues retallades al pressupost que ens preocupen especialment. Són les de CESPA i Valoriza. Després de l’experiència de l’any passat, creiem imprescindible que s’hagin negociat aquestes rebaixes i es pugui garantir que no afectaran als treballadors abans de portar el pressupost a aprovació.

Des de la CUP creiem que aquests pressupostos mostren poques idees i iniciatives noves en un moment com l’actual. No fan cap aposta especial per totes aquelles famílies que ho estan passant malament ni per la reactivació econòmica de la ciutat. Tenim la sensació que hi ha un estancament en aquest aspecte.

Pel que fa al deute, la renegociació amb Dexia de varis crèdits permetrà poder pagar als bancs durant el 2014 tot i que a un preu força alt, ara bé, l’any 2015 l’augment del retorn de capital és al voltant dels 2 milions d’€ i aquí s’hi haurà de sumar d’altres pagaments que el govern ha aplaçat pel 2015. Des de la CUP seguim apostant que la única manera de tirar aquesta situació endavant és des d’una postura de força davant dels bancs que ens permeti negociar amb certa força i que de moment no s’ha donat des de l’ajuntament.

Davant d’aquest anàlisi, la CUP ja avança que no donarà el seu vot a favor d’aquests pressupostos, però farà tota una sèrie de propostes respecte als pressupostos i altres actuacions municipals que si es compleixen podria abstenir-se per permetre l’aprovació dels pressupostos municipals.

Propostes d’estalvi:

-Traslladar les oficines de la regidoria d’urbanisme i de PIVSAM del carrer Llança a dependències municipals de manera que s’estalviï el lloguer actual (145.000€). Tenim edificis municipals infrautilitzats com el CC de la Geltrú o Neàpolis.

-Actuar de manera enèrgica contra les entitats bancàries que tenen una gran quantitat de pisos buits a la ciutat imposant-los totes les sancions legalment possibles.

-Eliminació de les indemnitzacions als treballadors dels serveis jurídics municipals per fer de secretaris a les empreses i organismes municipals. Confecció de noves fitxes que incloguin aquestes tasques pels juristes municipals. (estalvi aprox. 30.000€).

-Eliminar el lloguer de dependències destinades a la policia nacional (16.800€).

Propostes de petites despeses:

-Instal·lació d’una petita deixalleria al centre: formada per tota una sèrie de contenidors de residus especials que estigui obert durant el dia. 

-Realitzar una prova pilot de vianalització del carrer Francesc Macià. Des de la CUP proposem fer la vianalització sense reurbanització del Francesc Macià entre la Rambla Samà i el C/. Josep Coroleu. Creiem que seria interessant fer una prova pilot durant un temps mínim d’un mes per tal de poder comprovar les afectacions que tindria de cara al pla de mobilitat que s’està fent i poder així, vianalitzar definitivament aquest tram de carrer.

-Instal·lació de zones wifi en diferents espais públics de la ciutat, com ara places i parcs. La crisi està fent que moltes famílies deixin de pagar el seu accés a internet. Creiem interessant que es comencin a introduir zones wifi gratuïtes en places, parcs i equipaments municipals.

Municipalitzacions de serveis externalitzats:

-Municipalització dels serveis de consergeria de l’Ajuntament, de Neàpolis i de les instal·lacions esportives (cap de setmana).

-Municipalització del servei de manteniment de les instal·lacions esportives.

-Inici dels tràmits per a la municipalització del servei de jardineria, de forma immediata o a partir del 31 de desembre, que és quan finalitza el contracte.

-Municipalització de l’oficina de turisme.

Altres:

-Segons el pressupost portat al consell de l’IMET hi ha una partida de despesa de 200.000€ per lloguer d’instal·lacions municipals i en canvi aquest ingrés no apareix al pressupost municipal. Per tant, o s’ha d’eliminar aquesta despesa de l’IMET o s’ha d’incloure aquest ingrés al pressupost de l’Ajuntament i s’hauria d’augmentar en la mateixa quantitat l’aportació que fa l’Ajuntament a l’IMET. Sigui com sigui, hi ha 200.000€ més per destinar a l’IMET i creiem que han d’anar a la realitzar de més cursos ocupacionals per tal de poder formar a més vilanovins.

-Posada en marxa immediatament del nou banc d’aliments a l’antic economat de la Pirelli. Tot i que el govern afirma que està pressupostat, demanem una partida específica al pressupost que només pugui anar per aquest concepte.

-Compromís públic del govern de que durant aquesta legislatura no es tornarà a posar sobre la taula la possible obertura i asfaltat dels camins de l’Ortoll.

-Trobem a faltar una quantitat significativa per al manteniment d’espais naturals com ara la Platja Llarga, Els Colls o l’Ortoll.

Inversions:

-Des de la CUP ens oposem a la venta de patrimoni municipal proposat des del govern per pagar part de les “inversions” proposades.

-Creació d’una partida destinada a la redacció del nou PGOUM. La proposta del pressupost 2014 no hi ha ni tan sols una partida amb aquest concepte.

-Creiem que el nou equipament proposat des del govern a la Plaça del Port ha de ser consensuat entre els diferents grups polítics i la ciutadania de Vilanova. Proposem un debat començant de zero sobre aquest important equipament municipal. És un espai massa important per desenvolupar-lo sense que hi hagi un consens sobre allò que s’hi ha de fer.